Co jsou odpisy a jak fungují

Pokud uvažujete nad podnikáním, o odpisech už jste jistě slyšeli. Téma odpisů může být pro ekonomicky nepolíbené poměrně složité téma, a tak věnujeme tento článek vysvětlení, jak to s odpisy je, k čemu slouží a jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

Co jsou to odpisy a k čemu slouží?

Jako vše v životě se i majetek firmy časem opotřebovává. Odpis je vlastně peněžní jednotka stupně opotřebení a stejně jako se majetek opotřebovává postupně, i odpis se do firemních nákladů nepromítá naráz. Odpis ve firemní ekonomice hraje důležitou roli, a to z důvodu postupného snižování ceny majetku jakožto nákladu. Úspora nákladů na základě odpisování se do hospodaření firmy nepromítne hned, ale postupně a rovnoměrně po celou dobu, co firma majetek užívá. Velmi důležitý pojem spojený s odpisy jsou oprávky. Ty představují souhrn odpisů za celkové období odepisování majetku firmy a řeší je většina účetních systémů nebo ERP informačních systémů

Jak fungují odpisy

Výpočet odpisů většinou vzniká z pořizovací ceny, tj. cena, za kterou jste majetek koupili. Pokud jako firma platíte DPH (jste plátcem), pořizovací cena se vám sníží o DPH. Pokud jste do firmy majetek přijali již po nějaké době užívání, počítá se odpis z ceny reprodukční, tj. cena v době, kdy se o něm účtuje.

Účetní odpisy

Cílem účetních odpisů majetku je zachytit skutečný stav opotřebení majetku a to na základě času nebo výkonu. Opotřebení majetku se dělí na dvě skupiny:

  • mechanické – opotřebení vlivem práce a výkonu
  • morální – opotřebování vlivem technologického pokroku

Jak dlouho, bude majetek odpisován je určeno kvalifikovaným odhadem a má několik pravidel. Způsob jak budete majetek odpisovat (výkonově či časově), se v rámci jednoho účetního období nesmí měnit. Rovněž by doba, po jakou budete majetek odpisovat neměla překročit dobu skutečného opotřebení, která je stanovena na počátku odpisování. Do účetních odpisů reálně evidujete veškeré změny v délce užívání majetku. U účetních odpisů je okamžik, od kterého můžete majetek používat měsíc následující po uvedení majetku do užívání.

Daňové odpisy

Daňové odpisy majetku se řídí zákonem o dani z příjmu. Odpisy vstupují do daní jako výdaj, který si může firma z daně odečíst a tím snížit daňový základ. Tyto odpisy slouží pouze k daňovým účelům a neodrážejí skutečné opotřebení majetku. Majetek se rozděluje do šesti odpisových skupin, které uvádí, jak dlouho který majetek odepisujeme. Majetek můžeme odepisovat dvěma způsoby ー rovnoměrně nebo zrychleně. Rovnoměrné neboli lineární odpisy se počítají konstantní částkou po celou dobu odpisování. Zrychlené odpisy umožňují podle koeficientu každé odpisové skupiny, odpisy v prvních letech zvýšit a v posledních měsících snížit.

Mohlo by vás zajímat